Δίδακτρα

Τα δίδακτρα των μαθητών, για όλα τα έτη φοίτησής τους, ορίζονται σε ειδική «Σύμβαση Αποδοχής Όρων», η οποία υπογράφεται μεταξύ της Σχολής και του κηδεμόνα του κάθε μαθητή, με την εγγραφή στην Α΄ τάξη της Σχολής μας. Με τη σύμβαση αυτή οι γονείς ενημερώνονται και αποδέχονται, εκ των προτέρων, τα δίδακτρα για όλη τη διάρκεια φοίτησης των παιδιών τους.

2.1 Πληρωμή Διδάκτρων – Οικονομικές υποχρεώσεις

Τα δίδακτρα πληρώνονται ως ακολούθως (εκτός αν γίνουν άλλες διευθετήσεις με το λογιστήριο):

 • Προκαταβολή: 15% των διδάκτρων κατά την εγγραφή

  Σημείωση:
  Για να γίνει αποδεκτή η εγγραφή πρέπει το υπόλοιπο του λογαριασμού του/της μαθητή/μαθήτριας να έχει εξοφληθεί, με βάση τη συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ της Σχολής και των κηδεμόνων του /της μαθητή /μαθήτριας. Το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων καταβάλλεται στη γραμματεία της Σχολής σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις πληρωτέες:
  – Α’ δόση: μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
  – Β’ δόση: μέχρι 31 Δεκεμβρίου
  – Γ’ δόση: μέχρι 31 Μαρτίου
 • Θα εκδίδονται τιμολόγια για κάθε μία από τις πιο πάνω περιόδους και ΟΧΙ για το συνολικό ποσό των διδάκτρων.
 • Δε θα απονέμεται κανένας τίτλος σε μαθητή που δε θα διευθετεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τη Σχολή, μέχρι την πλήρη τακτοποίηση των διδάκτρων.

2.2 Εκπτώσεις Διδάκτρων

Οι εκπτώσεις που παραχωρούνται είναι οι ακόλουθες:

Για μαθητές που έχουν εγγραφεί μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:

 • Για παιδί πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω): €300
 • Για το δεύτερο παιδί οικογένειας που φοιτά στη Σχολή: €600
 • Για το τρίτο (ή επιπρόσθετο) παιδί οικογένειας που φοιτά στη Σχολή: €900
 • Μονογονεϊκή οικογένεια €600

Για μαθητές που έχουν εγγραφεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά:

 • Για παιδί πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω): 10%
 • Για το δεύτερο παιδί οικογένειας που φοιτά στη Σχολή: 15%
 • Για το τρίτο (ή επιπρόσθετο) παιδί οικογένειας που φοιτά στη Σχολή: 20%
 • Μονογονεϊκή οικογένεια 10%

Για τη διεκδίκηση των πιο πάνω εκπτώσεων ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ θα πρέπει να συμπληρώσει σχετικό έντυπο, το οποίο και πρέπει να παραδώσει στην γραμματεία της Σχολής το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Εκπτώσεις μπορεί να διεκδικηθούν μόνο για την τρέχουσα σχολική χρονιά και θα αφαιρούνται αναλογικά από όλες τις δόσεις.

Σημείωση: Αν κάποιος μαθητής δικαιούται περισσότερες από μία εκπτώσεις, μπορεί να διεκδικήσει μόνο μία, την υψηλότερη.

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search