Δίδακτρα

Τα δίδακτρα των μαθητών, για όλα τα έτη φοίτησής τους, ορίζονται σε ειδική «Σύμβαση Αποδοχής Όρων», η οποία υπογράφεται μεταξύ της Σχολής και του κηδεμόνα του κάθε μαθητή, με την εγγραφή στην Α΄ τάξη της Σχολής μας. Με τη σύμβαση αυτή οι γονείς ενημερώνονται και αποδέχονται, εκ των προτέρων, τα δίδακτρα για όλη τη διάρκεια φοίτησης των παιδιών τους.

2.1 Πληρωμή Διδάκτρων – Οικονομικές υποχρεώσεις

Τα δίδακτρα πληρώνονται ως ακολούθως (εκτός αν γίνουν άλλες διευθετήσεις με το λογιστήριο):

 • Προκαταβολή: 15% των διδάκτρων κατά την εγγραφή

  – Α’ δόση: μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
  – Β’ δόση: μέχρι 31 Δεκεμβρίου
  – Γ’ δόση: μέχρι 31 Μαρτίου
 • Εκδίδονται τιμολόγια για κάθε μία από τις πιο πάνω περιόδους

2.2 Εκπτώσεις Διδάκτρων

Οι εκπτώσεις που παραχωρούνται είναι οι ακόλουθες:

 • Για παιδί πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω): 10%
 • Για το δεύτερο παιδί οικογένειας που φοιτά στη Σχολή: 20%
 • Για το τρίτο (ή επιπρόσθετο) παιδί οικογένειας που φοιτά στη Σχολή: 50%
 • Μονογονεϊκή οικογένεια 10%

Σημειώσεις:

 • Οι εκπτώσεις για 2ο και 3ο παιδί προϋποθέτουν ταυτόχρονη φοίτηση στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
 • Αν κάποιος μαθητής δικαιούται περισσότερες από μία εκπτώσεις, μπορεί να διεκδικήσει μόνο μία, την υψηλότερη.

2.3 Υποτροφίες

Το Συμβούλιο της Σχολής παραχωρεί κάθε χρόνο υποτροφίες στους άριστους μαθητές της εις μνήμη του Ιδρυτή της Σχολής, Κώστα Τζιαπούρα, ως πιο κάτω:

Α’ Τάξη

Οι τρεις πρώτοι μαθητές σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των αποτελεσμάτων των Εισαγωγικών Εξετάσεων  εξασφαλίζουν τις υποτροφίες της Α’ Τάξης και παίρνουν το ποσό που αντιστοιχεί στο 50%, 30% και 20% των διδάκτρων αντίστοιχα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι μαθητές μοιράζονται το αντίστοιχο ποσό.

Β’-Στ’ Τάξη

Οι τρεις πρώτοι μαθητές κάθε τάξης παίρνουν ως υποτροφία το ποσό που αντιστοιχεί στο 50%, 30% και 20% των διδάκτρων αντίστοιχα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι μαθητές μοιράζονται το αντίστοιχο ποσό.

Για τη διεκδίκηση των πιο πάνω εκπτώσεων ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ θα πρέπει να συμπληρώσει σχετικό έντυπο, το οποίο και πρέπει να παραδώσει στην γραμματεία της Σχολής το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Εκπτώσεις μπορεί να διεκδικηθούν μόνο για την τρέχουσα σχολική χρονιά και θα αφαιρούνται αναλογικά από όλες τις δόσεις.

Σημείωση: Αν κάποιος μαθητής δικαιούται περισσότερες από μία εκπτώσεις, μπορεί να διεκδικήσει μόνο μία, την υψηλότερη.

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search